Znalost

Rozdíl mezi znalostmi, dovednostmi a schopnostmi
Dovednosti jsou obvykle něco, čemu se člověk naučil. Můžeme tedy rozvíjet naše dovednosti přenosem znalostí. Schopnosti jsou vlastnosti schopnosti něc...
Rozdíl mezi informacemi a znalostmi
Znalosti se týkají povědomí nebo porozumění předmětu získaného ze vzdělání nebo zkušeností člověka. Informace nejsou nic jiného než rafinovaná forma d...
Co je to epistemologie ve výzkumu
Epistemologie v obchodním výzkumu jako odvětví filozofie se zabývá zdroji znalostí. Epistemologie se konkrétně zabývá možnostmi, povahou, zdroji a ome...
Rozdíl mezi racionalismem a empirismem
Empirizmus je tradičně doktrínou, že veškeré naše znalosti jsou odvozeny ze zkušenosti nebo z pozorování, a racionalismus je doktrínou, že alespoň naš...
Rozdíl mezi znalostmi a dovednostmi
Znalosti lze přenášet z jedné osoby na druhou nebo je lze získat samostatně pozorováním a studiem. Dovednosti však odkazují na schopnost aplikovat zna...
Rozdíly mezi vírou a znalostmi
Abychom pochopili rozdíl mezi vírou a znalostmi, musíme pochopit, jak jsou definovány. Víry, jsou ty věci, kterým my osobně rozumíme, že jsou pravdivé...
Rozdíl mezi epistemologií a metafyzikou
Epistemologie se zaměřuje na to, jak víme, co je skutečná realita nebo pravda, a zda existují určité limity těchto znalostí, zejména pokud jde o jejic...
Rozdíl mezi pozitivismem a empirismem
Empirismus je teze, že poznání pochází ze zkušenosti. Logickým pozitivismem je teze, že významem věty je soubor podmínek, za kterých lze tuto větu ově...
Rozdíl mezi znalostmi a dovednostmi
Znalosti lze přenášet z jedné osoby na druhou nebo je lze získat samostatně pozorováním a studiem. Dovednosti však odkazují na schopnost aplikovat zna...