Akulturace

Rozdíl mezi enkulturací a akulturací
Enkulturací se rozumí proces osvojování pravidel, norem, hodnot, zvyků a pokynů dané kultury, aby se stala součástí společnosti. Akulturace implikuje ...